مبحث برزخ

مبحث برزخ


 • عالم برزخ کجاست و چگونه است؟

  برزخ، عالمی است فاصله‌ی بین دنیای مادی و سرای جاودانی که عاری از ابعاد مکانی و گردش زمانی می‌باشد.


 • چرا عالم برزخ وجود دارد؟

  عالم برزخ، جهت تلافی گذشته‌ی متوقفین سیر تکامل ایجاد، تا از هر جهت حجت تمام شده باشد. در آن جا برای شخص محیطی مانند محیط دنیای مادی محل زندگانی‌اش یا محیط مساعدتری (اگر ایجاب نماید) تجسم و دخالت داده. آن‌گاه وسایل تکمیلیِ نواقصِ سیر تکامل متوقفه را با مهلت کافی و با کمال تسهیل و بدون رادع و مانع برایش مهیا ساخته، شاید از آن فرصت و مرحمت استفاده نموده رستگار شود.


 • گذشت زمان در عالم برزخ چگونه است؟

  از حیث گردش زمانی، برای هر فردی از افراد موجودات، بر حسب سرنوشت و استحقاق اعمالش، یک نوع مدت زمانی جریان دارد. چنان که ممکن است مدت یک سال عالم برزخی از لحاظ تطبیق واقعی، با مدت یک سال حساب شمسی کره‌ی زمین به اختلاف موارد، متفاوت باشد. مثلاً از یک سال تا حداقل یک ثانیه مدت زمان کره‌ی زمین، برابر باشد با یک ثانیه تا حداکثر یک سال عالم برزخ یا بالعکس.


 • آیا حوادث عالم برزخ، حقیقت دارد؟

  تصور نشود که مدت زمان عالم برزخ، اثر تخیلات و توهمات می‌باشد. در عالم برزخ مدار زمان و مکان، روی پایه‌ی نشآت معنوی پایدار خواهد بود، نه تجسمات عالم ناسوتی. بعبارةاخری از آن نشآت برای هر کس هر چه رخ دهد عین واقع و حقیقت محض است.


 • آیا در هر قالب عوض کردن، روح وارد برزخ می‌شود؟

  روحی که هنوز به حد کمال نرسیده، هر چند بار قالب عوض نماید و مرده و زنده گردد، مع‌الوصف در هر مرتبه که می‌میرد پس از مفارقت روح از بدن عنصری، آن بدن فانی می‌شود و روح که باقی است موقتاً به عالم برزخ منتقل می‌گردد.


 • فرق عالم برزخ با عالم خاکی را چگونه می‌توان تجسم کرد؟

  تفاوت بین عالمِ دنیایِ مادی با دنیای عالم برزخی به همان نسبت است که رحم مادر برای جنین و محیط آزاد برای نوزاد، همچنین تفاوت نسبی بین ظلمت و نور قیاس شود.


 • در عالم برزخ، موجودات به چه شکلی آشکار می‌شوند؟

  هر موجودی در این دنیای مادی ناسوتی، هنگام مرگ به هرشکل و هیکل و هیئتی باشد به همان کمیت و کیفیت در عالم برزخ هویدا خواهد شد، و به هر محیطی هم که در دنیای مادی برای سیر تکامل ناقص داشته در عالم برزخ، محیطی به مثل همان محیط و به همان مدتی که لازم است عینا برایش آماده و مجسم می‌شود. مثلا اگر یک بشری زمان طفولیت بمیرد، بقیه‌ی رشد جسمانی‌اش را در عالم برزخ درک خواهد کرد و به همین قیاس است سایر موارد.


 • روح چه مدت در عالم برزخ اقامت دارد؟

  توقف روح هم در عالم برزخ، غیرمعلوم و برای همه یکسان نیست. چه بسا روحی بلافاصله به قالب مادی دنیوی بازگشت داده شود و یا مدتی متوقف گردد. زیرا کم و زیاد مدت توقف عالم برزخی هم، برای هر موجودی روی حسابی است که محاسب حقیقی در آن عالم تشخیص می‌دهد.


 • آیا روح در عالم برزخ، از وقایع دوران زندگانی جسمانی‌اش خبر دارد؟

  روح، تا هر زمانی که در عالم اخروی توقف دارد و عاری از جسم و جان قالب بشری است، از کلیه‌ی وقایع و حوادث دوران زندگانی جسمانی گذشته‌اش چیزی بر او پوشیده نیست. حتی بر او بعضی مقدرات آینده هم مخفی نمی‌ماند.


 • بعضی‌ها عقیده دارند که عجله‌ای در انجام کارهای معنوی نیست زیرا فرصت بسیار است، خدا بزرگ است!

  خیر، باید تعجیل در بافتن تار و پود سیر تکاملی جهت وصول به کمال مبدأ حقیقت بنماییم.